Tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập; Luật thanh tra

09:41 25/10/2023
Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh vừa tổ chức tập huấn về Luật phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập; Luật thanh tra và Nghị định số 43 thi hành Luật thanh tra 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.
Đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Những kết quả đạt được đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, trọng tâm là Luật phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập; Luật thanh tra và Nghị định số 43 thi hành Luật thanh tra 2022 trên địa bàn huyện Kỳ Anh trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả cụ thể: đã công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; qua công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này còn một số hạn chế như: Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa thường xuyên, liên tục, chưa thực sự đi sâu vào nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động; Công tác tham mưu, tự kiểm tra, rà soát còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra; kết quả chuyển đổi vị trí việc làm chưa cao;…

Nhấn mạnh tầm quan trọng, thiết thực của công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị,  đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị các đại biểu, học viên tham dự lớp tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn ý thức tổ chức kỷ luật, tập trung tiếp thu, chủ động nghiên cứu tài liệu đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận các khó khăn, vướng mắc tại đơn vị. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phan Quang Cương, TTVC, Trưởng phòng NV3, Thanh tra tỉnh
trình bày một số nội dung liên quan

Theo đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phan Quang Cương, TTVC, Trưởng phòng NV3, Thanh tra tỉnh trình bày một số nội dung về Luật phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập; Luật thanh tra và Nghị định số 43 thi hành Luật thanh tra 2022.

Yêu cầu của hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập phải bảo đảm tính minh bạch, khách quan, công bằng; thực hiện đúng thẩm quyền, đối tượng, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không xâm phạm quyền tài sản của người có nghĩa vụ kê khai.

Hội nghị tập huấn lần này sẽ tập trung vào các nội dung về các văn bản, luật pháp phòng chống tham nhũng, giúp cán bộ, CCVC, NLĐ hiểu rõ hơn về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực và kê khai tài sản, thu nhập trong quá trình làm việc.


Huyền Trang - Trung Anh