Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

15:40 17/11/2023
UBND huyện Kỳ Anh ban hành Thông báo số 425/TB-UBND ngày 17/11/2023 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản đối với các lô đất ở xã Kỳ Tân.

Phòng Tài chính - Kế hoạch