Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

16:22 08/11/2023
Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh ban hành Thông báo số 422/TB-UBND ngày 08/11/2023 việc lựa chọn Tổ chức đấu giá để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Khang./

Phòng Tài chính - Kế hoạch