Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

15:45 20/11/2023
UBND huyện Kỳ Anh ban hành Thông báo số 426/TB-UBND ngày 20/11/2023 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản đối với các lô đất ở xã Kỳ Phú.

Phòng Tài chính - Kế hoạch