Quyết định Ban hành hướng dẫn Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện về thực hiện một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

22:53 13/06/2018

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèmTin liên quan