Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Kỳ Anh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2016-2020

23:01 13/06/2018

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèmTin liên quan