Công văn về việc tạm dừng chi trả chính sách cho cán bộ. CCVC công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

22:49 13/06/2018

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèmTin liên quan