Lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2023 của huyện Kỳ Anh

07:50 02/11/2023
Để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Điều 11, Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân huyện lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2023 của huyện Kỳ Anh (có dự thảo gửi kèm).

UBND huyện Kỳ Anh