Văn bản huyện

Ngày 28/7/2022, UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành Hướng dẫn Tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, với các nội dung quan trọng như sau: