Tổ chức cán bộ, tuyển dụng

Sở Nội vụ Hà Tĩnh vừa ban hành Thông báo số 93/TB-SNV ngày 05/10/2023 về Tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

UBND huyện Kỳ Anh ban hành Kế hoạch số 1613/KH-UBND ngày 14/9/2023 về Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh năm 2023

UBND huyện Kỳ Anh ban hành Quyết định số 6455/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 phê duyệt 36 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh vừa ban hành Quyết định Công nhận kết quả xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2023-2024 và Danh sách kết quả kèm theo (Có tệp đính kèm).

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 21/8/2023 về việc Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch vòng 2 tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024