THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY KỲ ANH

10:55 21/08/2020

BÍ THƯ HUYỆN ỦY

Họ và tên: Hồ Huy Thành

Số điện thoại: 0913 312 302

Email: hohuythanh.huka@hatinh.dcs.vn

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên: Trần Thành Nam

Số điện thoại: 0932 299 838

Email: tranthanhnam.huka@hatinh.dcs.vn

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên: Nguyễn Tiến Hùng

Số điện thoại: 0912 591 520

Email: nguyentienhung.huka@hatinh.dcs.vn