Thông tin giao dịch chính thức

21:37 09/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoai: 02393965678

Email: ubkyanh@hatinh.gov.vn