Lấy ý kiến Góp ý các Dự thảo

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Kỳ Anh xin ý kiến của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện, nhằm lựa chọn được tác phẩm xuất sắc để làm biểu trưng (Logo) huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Công văn về việc lấy ý kiến góp ý về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Công văn về việc công khai, lấy ý kiến về Dự thảo: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020