Dự toán, quyết toán Ngân sách nhà nước

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh ban hành Quyết định số 6106-QĐ-UBND ngày 18/8/2023 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022

Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh ban hành Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND huyện Về việc công bố công khai dự thực hiện dự toán Quý I năm 2023

Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2023