Đấu thầu - Đầu tư - mua sắm công

UBND huyện Kỳ Anh thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Văn

UBND huyện Kỳ Anh ban hành Thông báo số 426/TB-UBND ngày 20/11/2023 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản đối với các lô đất ở xã Kỳ Phú.

UBND huyện Kỳ Anh ban hành Thông báo số 425/TB-UBND ngày 17/11/2023 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản đối với các lô đất ở xã Kỳ Tân.

Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh ban hành Thông báo số 422/TB-UBND ngày 08/11/2023 việc lựa chọn Tổ chức đấu giá để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Khang./

UBND huyện Kỳ Anh Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 03 lô đất tại Quy hoạch dân cư vùng Ruộng Dài, thôn Châu Long và Quy hoạch dân cư chia khu 1 thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh

UBND huyện Kỳ Anh thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tại Quy hoạch khu dân cư thôn Phú Lợi, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh