Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết 02-NQ/TU của BCH đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 4 tháng đầu năm 2022

22:13 28/04/2022
Chiều 28/4 Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh, Ban xây dựng Đảng tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; Các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; Thành viên BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện theo Quyết định số 27; Các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện; Chủ tịch MTTQ các xã trên địa bàn huyện. Các đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư huyện ủy; Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị

Đại biểu tham dự

05 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân huyện Kỳ Anh đối với việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng sát dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí trong bàn bạc, thống nhất trong hành động, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh của địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Theo đó, huyện Kỳ Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho trên 98,9% cán bộ cốt cán cấp huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đảng bộ cơ sở, đảng bộ chi bộ trực thuộc trên địa bàn toàn huyện quán triệt Nghị quyết tới tận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân theo Quy định 657-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ bản phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Đ/c Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU

Cấp ủy Đảng các cấp tập trung triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế”, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân. HĐND các cấp nâng cao chất lượng việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp HĐND để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những ý kiến phản ánh của cử tri; nâng cao hiệu quả công tác chất vấn và trả lời chất vấn của cử tri tại các kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp; tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn. UBND huyện duy trì tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phong trào thi đua “Dân vận khéo”,... Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Nhân dân đã đồng thuận hiến cây, hiến đất, tài sản và huy động ngày công để lao động xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, MTTQ và tổ chức thành viên huyện Kỳ Anh đã chủ động phối hợp với chính quyền vận động 14.646 hộ hiến 894.948m2, với giá trị 82,749 tỷ đồng, hiến hàng ngàn cây có giá trị, góp hàng vạn ngày công; xây dựng 1.216 mô hình, trong đó 86 mô hình lớn, 117 mô hình vừa, 1013 mô hình nhỏ; huy động các nguồn lực được 1.361,291 tỷ đồng. Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 20/20 xã đạt chuẩn NTM, có 4 xã đạt xã NTM nâng cao; 108/154 thôn đạt KDCM, đạt trên 70%; 904 vườn mẫu đạt chuẩn; có 21 sảm phẩm đạt chuẩn Ocop… Việc thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Theo đó, đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 40,8 triệu đồng/năm, tăng 13 triệu đồng so với năm 2016

...Các tham luận tại hội nghị

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Nghị quyết số 02-NQ/TU trong thời gian tới, huyện Kỳ Anh đặt ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trọng tâm là Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”, Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030... gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với đặc điểm, tình hình của huyện. Đẩy mạnh việc xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua cơ chế dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp ở cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân...

Đ/c Ngô Văn Huỳnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Khen thưởng cho các tập thể xuất sắc trong việc thực hiện Nghị Quyết 02

Kết luận hội nghị đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục công tác cải cách hành chính; tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc theo kế hoạch của UBND huyện; tập trung cao cho công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, dự án cấp nước khu kinh tế Vũng Áng; gắn với đẩy nhanh tiến độ công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ các dự án. Triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung, tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM và tiếp tục chỉ đạo xây dựng các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng đô thị Kỳ Đồng theo nội dung đã đăng ký. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân, nhất là phòng trừ sâu bệnh, chỉ đạo tiêm các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về tích tụ, tập trung ruộng đất. Chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới, đẩy nhanh tiến độ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022, gắn với kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương đảng, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị./.


Anh Đức