Hội nghị quán triệt, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết 05, 06, 08, 09 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

10:57 14/04/2022
Ngày 13/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết 05,06,08,09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cán bộ cốt cán 20 xã trên địa bàn toàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt nội dung trọng tâm các Nghị quyết: Số 05 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Triển khai Chương trình chuyển đổi số và thí điểm mô hình làng xã thông minh trên địa bàn huyện theo tinh thần NQ 05; Nghị Quyết 06 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Nghị Quyết 08 về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị Quyết 09 về phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự

Theo đó, Nghị quyết 05-NQ/TU xác định mục tiêu tổng quát: Chuyển đổi số hướng đến thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trọng tâm là phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp; phấn đấu luôn giữ vị trí thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố có chỉ số cao về Chính phủ số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện. Trong đó có các giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu đối với quá trình chuyển đổi số; tạo môi trường, cơ chế, chính sách thuận lợi để chuyển đổi số; phát triển cơ sở hạ tầng số và dữ liệu số; phát triển nhân lực chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng…

Đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy trực tiếp quán triệt các Nghị quyết

Nghị quyết 06-NQ/TU đánh giá tình hình, nguyên nhân và xác định quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Các chỉ tiêu cụ thể được xác định, đó là: Giai đoạn 2021-2025, tập trung, tích tụ khoảng 15.000ha đất sản xuất nông nghiệp; giai đoạn 2026-2030, tập trung, tích tụ khoảng 20.000ha đất sản xuất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao với quy mô diện tích từ 02ha trở lên; doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua các hình thức tập trung ruộng đất tạo thành vùng sản xuất tập trung đạt quy mô từ 30ha trở lên...

Đồng chí Dương Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện  triển khai chương trình chuyển đổi số...

Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo đề ra mục tiêu tổng quát: “Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và xã hội về đổi mới, phát triển doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với tình hình mới, nhanh chóng phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo chế độ, chính sách đối với người lao động. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định đối với các loại hình doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08, 09

Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, sở, ngành liên quan.

Xác định vai trò, vị trí quan trọng của Khu Kinh tế Vũng Áng đối với sự phát triển của tỉnh nhà, Nghị quyết số 09-NQ/TU đề ra mục tiêu tổng quát xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng với các trụ cột: Công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển thương mại, dịch vụ, tạo nền tảng vững chắc.

Phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương; đảm bảo hiệu quả tổng hợp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường; thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước phát triển thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị trung tâm phía Nam, hình thành thành phố Kỳ Anh, liên kết vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành khẳng định các nghị quyết được quán triệt là những nghị quyết trọng tâm, chiến lược, mang tính xuyên suốt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ các nghị quyết và chương trình hành động, kế hoạch của UBND huyện, đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết kịp thời, hiệu quả. Chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn tại các địa phương, đơn vị/.


Thúy Nga - Anh Đức - Tiến Quân