Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

21:23 16/11/2023
Sáng 16/11/2023, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Đồng chí Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì điểm cầu huyện Kỳ Anh, cùng dự có lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy theo Quyết định số 1520-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”. Theo đó, Quy định số 124-QĐ/TW đã nêu rõ các nội dung: đối tượng kiểm điểm; nội dung kiểm điểm; cách thức kiểm điểm; trách nhiệm, thẩm quyền trong kiểm điểm; đối tượng đánh giá, xếp loại; khung tiêu chí đánh giá; phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại; tiêu chí xếp loại; trách nhiệm, thẩm quyền trong đánh giá, xếp loại; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; bảo lưu ý kiến và khiếu nại, kiến nghị kết quả đánh giá, xếp loại; quản lý hồ sơ; phân công thực hiện; hiệu lực thi hành.

Tiếp đó, hội nghị được quán triệt Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập”. Quy định số 125-QĐ/TW đã nêu rõ phạm vi, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và điều khoản thi hành.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang cũng đã quán triệt Hướng dẫn số 25- HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”. Theo Hướng dẫn số 25- HD/BTCTW, đối tượng kiểm điểm cấp ủy cơ sở gồm: BTV đảng ủy cơ sở, nơi không có BTV thì kiểm điểm đảng ủy cơ sở; đảng ủy bộ phận; chi ủy cơ sở; chi ủy trực thuộc đảng ủy cơ sở; chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận. Hướng dẫn số 25- HD/BTCTW cũng chỉ rõ, các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn tập thể lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm bảo đảm thực chất, đúng quy định, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Căn cứ các nội dung được nêu tại Quy định số 124-QĐ/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cụ thể hóa, xây dựng các nội dung kiểm điểm, bộ tiêu chí đánh giá, tiêu chí xếp loại phù hợp với từng đối tượng tập thể, cá nhân thuộc quyền quán lý.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, các quy định, nội dung quán triệt lần này tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định, hướng dẫn. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, các địa phương, đơn vị cần kịp thời cụ thể hóa, triển khai đảm bảo sát thực tiễn, đúng quy định. Quá trình triển khai có vướng mắc, khó khăn và vấn đề thực tiễn phát sinh, các đơn vị cần báo cáo, phản hồi để Ban Tổ chức Trung ương kịp thời tổng hợp, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền./.


Thúy Nga, Trung Anh