Hội nghị quán triệt các nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương, Ban thường vụ Tỉnh ủy

13:23 29/11/2023
Sáng ngày 29/11/2023, Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương, Ban thường vụ Tỉnh ủy cho đội ngũ cốt cán trong toàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Đại biểu tham dự

Tham dự có các đồng chí Hồ Huy Thành, TUV, Bí thư Huyện ủy; Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện.

Trước lúc vào hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố quyết định Chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu trình bày các Nghị quyết tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt các Nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Kết luận số 61-KL/TW, của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh Quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Hướng dẫn thực hiện Quy định số 124 về kiểm điểm phân loại Tổ chức Đảng, đảng viên. Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 24 về thành lập chi bộ Quân sự xã; Nghị quyết số 41 của Trung ương về xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong tình hình mới…

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Hồ Huy Thành, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị: các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cụ thể hóa các nội dung kịp thời, hiệu quả, sát thực tiễn địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, kết luận, chỉ thị gắn với tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết. Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và các nội dung cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Trung ương, của Tỉnh và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo phù hợp để các văn bản sớm đi vào cuộc sống.


Thúy Nga-Anh Đức