Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng còn lại năm 2023

18:01 25/09/2023
Chiều ngày 25/9, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng còn lại năm 2023. Tham dự có đồng chí Hồ Huy Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy.
Đại biểu tham dự Hội nghị

9 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đạt nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được quan tâm, thực hiện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; làm việc với cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ giúp cho cơ sở kịp thời điều chỉnh, bổ sung một số nội dung đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo các cấp ủy làm tốt công tác giao ban, thường xuyên nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp.

Đồng chí Nguyễn Anh Đông - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên sau khi được kiểm tra, giám sát đều đã tự giác thừa nhận, quyết tâm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm, hoàn thiện các quy chế, quy định, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị có chuyển biến tích cực.

Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 2 cuộc kiểm tra, đối với 6 tổ chức đảng và 18 đảng viên. Đã hoàn thành 1 cuộc, còn 01 cuộc đang tiến hành. Cấp ủy cấp dưới và chi bộ kiểm tra đối với 34 tổ chức đảng, 14 đảng viên, những đơn vị đã tổ chức được nhiều cuộc kiểm tra như Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Thư. Đã kiểm tra 5 tổ chức đảng và 12 đảng viên. Tổng số tổ chức đảng được kiểm tra 19 tổ chức đảng. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 8 tổ chức đảng , Ủy ban kiểm Đảng ủy cơ sở kiểm tra 11 tổ chức đảng. Số tổ chức đảng được kiểm tra 15. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy  kiểm tra 4 tổ chức đảng ; Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 11 tổ chức đảng. Số đảng viên được kiểm tra về nộp đảng phí 1.048 đồng chí (Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kiểm tra đối với 751 đảng viên; ủy ban kiểm tra đảng ủy kiểm tra 297 đảng viên). Số đảng viên bị thi hành kỷ luật: 32 (cấp ủy viên 6) với các hình thức Khiển trách 27, cảnh cáo 5.

Đồng chí Hồ Huy Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy: Tiếp nhận 10 đơn thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo của cán bộ, đảng viên và công dân. Đã giải quyết xong 08/9 đơn, còn 01 đơn đang trong quá trình giải quyết. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiện toàn lại đội ngũ Ủy viên ủy ban kiểm Đảng ủy cơ sở. 6 tháng đầu năm đã kiện toàn, bầu bổ sung 4 Ủy viên, 1 Chủ nhiệm và 1 Phó Chủ nhiệm  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Phượng - Đại diện UBKT Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Huyện Kỳ Anh
đã đạt được

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Huy Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, trong 9 tháng đầu năm, công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nét nổi bật là nhận thức về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, nhận thức của các tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra và kỷ luật đảng càng được nâng lên. Cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã quan tâm, coi trọng việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra theo Điều lệ Đảng, khắc phục những biểu hiện né tránh hoặc coi nhẹ công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng đoàn công tác UBKT Tỉnh ủy
tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Đông nghỉ hưu theo chế độ

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật của Đảng có chất lượng và  hiệu quả, trong thời gian tới, cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới, phương thức hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh và Huyện trên các lĩnh vực. Uỷ ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở cần tăng cường hơn nữa tính chủ động trong việc thực hiện các nhiêm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện uỷ với các cơ quan trong khối nội chính...Phối hợp chặt chẽ với hoạt động giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân, các đoàn thể nhân dân, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ các đảng bộ các cơ quan trực thuộc.


Huyền Trang - Trung Anh