Đảng bộ xã Kỳ Tây đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

11:02 30/05/2020
Sáng ngày 29/5, đảng bộ xã Kỳ Tây tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí Trần Trung Thành, phó Chủ tịch Hội nông dân Tỉnh; Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, phó Chủ tịch HĐND huyện: Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận huyện ủy; các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã Kỳ Tây, cùng với 139 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 270 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chủ trì Đại hội

Đại biểu tham dự

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân, đảng bộ xã Kỳ Tây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả đáng khích lệ, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một cải thiện. Thu nhập năm 2020 đạt 207 tỷ đồng, tăng 54%. Thu nhập bình quân đầu người từ 22,56 triệu đồng/ người năm 2015 lên 33,6 triệu đồng/ người năm 2020, tăng 48,9%. 5 năm qua đã huy động trên 1 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh. Phát triển sản xuất tập thể, thành lập mới 01 doanh nghiệp, 02 HTX, 05 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã có nhiêu chuyển biến, từ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân đến việc triển khai tổ chức thực hiện, đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; cảnh quan môi trường được cải thiện; luôn quan tâm chăm lo đời sống chho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đến nay Kỳ Tây đã đạt 11/20 tiêu chí xây dựng NTM. Chương trình xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng NTM được triển khai đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn còn 10,55%, giảm 5,6% so với năm 2015, huy động làm 32 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách với số tiền 1.467 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt gần 90%... Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có chuyển biến tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị được nâng cao; 5 năm đã kết nạp được 32 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Đ/c Nguyễn Văn Hệ, Bí thư Đảng bộ xã Kỳ Tây đọc báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kỳ Tây đề ra 2 mũi đột phá đó là: Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng êu cầu, nhiệm vụ. Tổ chức lại sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất nông, lâm nghiệp; mở rộng diện tích trồng chè công nghiệp, cây ăn quả; phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm theo hướng ập trung hàng hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Bùi Quang Hoàn, ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quà mà Đảng bộ xã Kỳ Tây đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ Kỳ Tây phải thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới: Tăng cường, xây dựng và chỉnh đốn đảng; đỏi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung cao mọi nguồn lực tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ, xây dựng. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị; cải cách hành chính, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng… Phấn đấu xây dựng xã Kỳ Tây đạt chuẩn NTM bền vững.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã lựa chọn bầu ban chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Tây khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2020 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh khóa XXVI sắp tới./.


Thuý Nga, Anh Đức