Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Sơ kết 5 năm thực hiện QĐ51/2013/QĐ_UBND.

Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Thông tin và Truyền thông và Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 51/2013/QĐ_UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh. Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phan Tấn Linh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Kỳ Anh có các đồng chí Lãnh đạo các Phòng, ban, Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND các xã, công chức văn hóa, cán bộ phụ trách Trạm truyền thanh cơ sở các xã trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì điểm cầu Kỳ Anh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa  tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Thông tin và Truyền thông  và Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 51/2013/QĐ_UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh. Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phan Tấn Linh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Kỳ Anh có các đồng chí Lãnh đạo các Phòng, ban, Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND  các xã, công chức văn hóa, cán bộ phụ trách Trạm truyền thanh cơ sở các xã trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì điểm cầu Kỳ Anh.

UBND  tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến....
Đại biểu tham dự phía điểm cầu huyện Kỳ Anh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND  huyện chủ trì phía điểm cầu huyện Kỳ Anh

Theo báo cáo, trong năm 2018, ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát triển, khẳng định vị trí, vai trò là một ngành mũi nhọn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tĩnh nhà, cùng cả tĩnh tiếp tục phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới. Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt vai trò là kênh thông tin, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Đặc biệt cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin đến thôn, xóm, khu dân cư đối với các vấn đề về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tuyên truyền ATGT, xây dựng Nông thôn mới... Tổ chức xây dựng mới 12 đài Truyền thanh cơ sở; sửa chữa, nâng cấp 46 đài TTCS bị hư hỏng trên địa bàn tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,  thay mặt lãnh đạo tĩnh đồng chí Phan Tấn Linh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục nâng cao nhận thức về  vai trò của thông tin trong toàn xã hội; hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước từ Tĩnh đến địa phương; chủ động tích cực trong hội nhập kinh tế quốc tế; đổi mới tổ chức, nâng cao trình độ quản lý năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông.

Tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thủy  yêu cầu rà soát lại hệ thống công nghệ thông tin tham mưu cho Ủy ban, đồng thời phân cấp rõ và cử cán bộ chuyên trách; lập danh sách cán bộ công chức cấp xã hiểu và sử dụng Công nghệ thông tin để huyện tổ chức tập huấn. Phải kiện toàn lại ban chỉ đạo, có quy chế xử lý thông tin hàng ngày; kiểm tra và soát xét lại hệ thống Truyền thanh cơ sở, ban biên tập. Cũng cố các bản sắc Văn hóa ở cơ sở như khôi phục và phát huy các làn điệu dân ca ví dặm; chấn chỉnh việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu đúng quy định..../.


Anh Đức