Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh tập huấn chính sách Dân số và các Đề án nâng cao chất lượng Dân số năm 2022

11:30 26/05/2022
Ngày 26/5, Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chính sách Dân số và các Đề án nâng cao chất lượng Dân số năm 2022. Tham gia lớp tập huấn là bí thư, phó bí thư chi bộ; thôn trưởng; chi hội phụ nữ; chi đoàn thanh niên; chi hội nông dân; chi hội người cao tuổi; chi hội cựu chiến binh 2 xã Kỳ Phong và Kỳ Khang.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Đại diện Chi cục Dân số tỉnh Hà Tĩnh lên lớp tại buổi tập huấn

Đại biểu tham dự

Tại lớp tập huấn các đại biểu được phổ biến cập nhật chế độ, chính sách về dân số và phát triển năm 2022 gồm: Nội dung cơ bản của Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Pháp lệnh số 06 về dân số; Nghị định số 20/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số; Nghị quyết số 137/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 21; các nội dung về kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 với mục tiêu tiếp tục giảm sinh nhằm đưa về mức sinh thay thế, kiểm soát tốc độ gia tăng, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số; phát huy lợi thế cơ cấu dân số “vàng”. Đồng thời hướng dẫn về xử lý trường hợp vi phạm quy định về chính sách Dân số - KHHGĐ: Sinh con thứ 3 trở lên (trừ các trường hợp sinh con thứ 3 không vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ theo quy định); vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến, thông tin, tư vấn về dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ; vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có giới tính thai nhi theo ý muốn; vi phạm quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi; loại bỏ thai nhi vì lựa chọn giới tính…

Qua đợt tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.


Thúy Nga-Anh Đức