Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Xây dựng điển hình, lan tỏa thi đua

10:31 31/08/2021
Sau 20 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện Kỳ Anh đã đạt được những kết quả quan trọng, có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, môi trường văn hóa xã hội ở cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh. Phong trào đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, tiến bộ, thúc đẩy kinh tế, xã hội ngày càng phát triển.

Xác định rõ vị trí, vai trò của văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển, huyện Kỳ Anh thường xuyên quan tâm phát triển các hoạt động văn hóa, coi đây là một nguồn lực quan trọng làm đòn bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển và góp phần làm hài hòa, lành mạnh các mối quan hệ xã hội. Từ đó, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, gắn hoạt động văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế cũng như các lĩnh vực khác. Trong đó, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được coi là mấu chốt.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng được nhân rộng và phát triển đều khắp ở các khu dân cư và có hiệu quả rõ rệt. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở tất cả các xã được quán triệt, triển khai và đạt kết quả khá tốt, có ý nghĩa thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hóa phát triển. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá tiếp tục được quan tâm đầu tư, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng các danh hiệu văn hoá.

...mô hình nuôi ong lấy mật và bò nhốt của anh Nguyễn Trung Thành tại thôn Phúc Thành 2 xã Kỳ Thượng đang đem lại hiệu quả kinh tế cao

Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của phong trào đó là sự tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát, tổ chức các hoạt động thiết thực, không phô trương, hình thức. Hoạt đông văn hóa luôn phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của nhân dân và những đòi hỏi bức thiết cả cuộc sống. Trong 20 năm triển khai thực hiện các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở chú trọng, đẩy mạnh và phối hợp thực hiện có hiệu quả, vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực như: Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến cây để làm đường, xây dựng công trình công cộng, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ học nghề, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; phát huy thế mạnh sản phẩm chủ lực của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật nhằm khơi dậy, phát huy những truyền thống tốt đẹp trong nhân dân trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Những nét đẹp văn hóa trong mỗi gia đình, làng quê, đơn vị được giữ gìn và phát huy, những hủ tục lạc hậu dần bị loại bỏ, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt. Phong trào đã có những tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nếp sống mới, tạo sự chuẩn mực trong suy nghĩ, ứng xử và hành động của mỗi cá nhân.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã được đưa vào hương ước hoạt động của các thôn, tạo nên sự chuyển biến tích cực văn minh trong việc cưới, việc tang, bước đầu đạt được kết quả khích lệ; ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, điển hình trong phong trào có thôn Đan Trung, xã Kỳ Thư, nhiều đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, không rườm rà, không tốn kém; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang được người dân chấp hành theo quy định.

...mô hình kinh tế trang trại của anh Thân Trung Hải trên địa bàn xã Kỳ Trung

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước thường xuyên được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện triển khai, thực hiện; công tác vận động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; Hiện trên toàn huyện có 1315 tổ tự quản, 15 mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, mô hình “Xã không có ma túy”, các tổ tư quản tham gia tích cực vào các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, góp phần hạn chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội.

Việc thực hiện hương ước, quy ước của thôn luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đem lại những kết quả thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công cộng; xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhận thức của người dân về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống có nhiều chuyển biến, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở luôn được chú trọng đầu tư nguồn lực; gắn xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Kỳ Anh đã có 18 nhà văn hóa xã đạt chuẩn; 145 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn; 18 khu thể thao xã đạt chuẩn; 107 khu thể thao thôn đạt chuẩn; có 267 CLB thể thao, 42 Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Phong trào xây dựng “Thôn văn hoá” luôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đã khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng thôn xóm. Qua quá trình thực hiện, phong trào xây dựng thôn văn hóa đã nâng lên cả về chất lượng và số lượng, hiện toàn huyện có 143 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa, chiếm tỷ lệ 92,85%.

...thương binh  Nguyễn Xuân Trửa, thôn Đan Trung, xã Kỳ Thư luôn đi đầu trong mọi phong trào, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương

Là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện ông Nguyễn Xuân Trửa, thôn Đan Trung, xã Kỳ Thư luôn đi đầu trong mọi phong trào, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Ông chia sẽ: “ Là một thương binh nặng mất sức 61%, sống chung 3 thế hệ nên vợ chồng tôi thường động viên con cháu phải tôn trọng nhau, “kính trên, nhường dưới”. Mỗi thành viên trong gia đình phải luôn giữ đúng vị trí, vai trò của mình. Vợ chồng tôi luôn gương mẫu, là chỗ dựa, sợi dây gắn kết các thành viên, cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện phong trào xây dựng NTM, gia đình tôi đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất và gần 30 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân trong thôn tự nguyện giải phóng mặt bằng, hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng các tuyến đường bê tông khang trang, sạch đẹp góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa điển hình “sáng, xanh, sạch, đẹp” .

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa luôn được sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn huyện. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tạo môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh. Có 26 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

Với sự hỗ trợ của nhà nước và đóng góp của nhân dân, đến nay huyện Kỳ Anh đã có 18/20 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh” đã phát huy tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động các nguồn lực trong xã hội đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Xuân Vệ, Bí thư chi bộ, thôn trưởng thôn Đan Trung, xã Kỳ Thư chia sẻ...

Thực hiện Phong trào, thôn Đan Trung, xã Kỳ Thư đã trên 20 năm liên tục được công nhận danh hiệu văn hóa. Điểm sáng nổi bật ở đây là bà con đoàn kết, sống hòa thuận, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động. Ông Nguyễn Xuân Vệ, Bí thư chi bộ, thôn trưởng thôn Đan Trung chia sẻ: " Khi triển khai nhiệm vụ, thôn luôn bảo đảm có sự bàn bạc, thống nhất của Cấp ủy, ban cán sự thôn và trưởng các đoàn thể. Sau đó, lấy ý kiến công khai, dân chủ ở các cuộc họp, hội nghị trên tinh thần vì lợi ích của nhân dân. Các khoản đóng góp đều được công khai, minh bạch, do đó luôn được nhân dân ủng hộ nên các phong trào làm đường giao thông, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao được người dân nhiệt tình hưởng ứng, nhiều gia đình tự nguyện đóng góp ngày công, ủng hộ tiền để các công trình hoàn thành vượt tiến độ ”.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” trong những năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo được phát động mạnh mẽ, đều khắp trên các lĩnh vực, đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực làm cho phong trào thi đua yêu nước phát triển sôi nổi trong toàn huyện. Nhiều phong trào thi đua được phát động ở các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, thôn xóm, đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện.

Theo bà Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện cho biết: bài học kinh nghiệm chính rút ra trong quá trình triển khai thực hiện Phong trào là đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Phong trào vào chỉ tiêu thi đua, tạo động lực phấn đấu. Công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa phải bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình. Cùng đó, huy động mọi nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Coi trọng bồi dưỡng các nhân tố mới, lấy điển hình tiên tiến để nhân rộng.

Có thể nói rằng sau 20 năm thực hiện, huyện Kỳ Anh đã có nhiều đổi mới về thực hiện xây dựng đời sống văn hóa. Trong đó, nhiều truyền thống tốt đẹp được gìn giữ, phát huy, lối sống mới từng bước được hình thành; nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiếp tục được bảo tồn và phát huy giá trị; các thiết chế văn hóa - thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao ngày càng phát triển; việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo đúng quy định; diện mạo, cảnh quan môi trường nông thôn khởi sắc, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được đẩy lùi. Những kết quả của phong trào đã góp phần tích cực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.


Bài: Thuý Nga- Anh Đức