CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KỲ ANH

17:27 13/10/2020
Về phòng chống Bão số 7 năm 2020

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh