Thông báo Về việc triệu tập thí sinh phổ biến các nội dung liên quan công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

17:18 01/02/2021

Xem nội dung chi tiết ở văn bản đính kèm


Hội đồng tuyển dụng