Thông báo Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

10:17 02/10/2023

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của UBND tỉnh để cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được biết, đăng ký dự tuyển.

Về chỉ tiêu, điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển và các nội dung khác liên quan đến công tác tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/20217/NĐ-CP thực hiện theo Kế hoạch tuyển dụng công chức.Tin liên quan