Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế sơ tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Kỳ Anh

15:06 26/05/2017

Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế sơ tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Kỳ Anh: Xem chi tiết tại file đính kèmTin liên quan