Hướng dẫn ôn thi Môn Kiến thức chung (thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017)

17:16 11/05/2017

Hướng dẫn ôn thi Môn Kiến thức chung (thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017): Xem chi tiết tại file đính kèmTin liên quan