Công văn v/v Ôn thi công chức, viên chức (thi tuyển vào cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017)

15:59 24/05/2017

Công văn v/v Ôn thi công chức, viên chức (thi tuyển vào cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017): Xem chi tiết tại file đính kèmTin liên quan