Huyện ủy Kỳ Anh: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho hơn 400 cán bộ đảng viên khối cơ quan trực thuộc.

Ngày 6/1, Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho hơn 400 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng Vũ trang khối cơ quan trực thuộc trong toàn huyện.

Ngày 7/1, Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho hơn 400 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng Vũ trang khối cơ quan trực thuộc trong toàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt NQ TW 6 khóa XII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
chiến sỹ lực lượng Vũ trang khối cơ quan trực thuộc trong toàn huyện.

Đồng chí  Đặng Xuân Lự- UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
quán triệt Nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Lê Mã Lương, HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Nghị quyết

Ảnh: Đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng Vũ trang khối cơ quan

​ trực thuộc trong toàn huyện tham gia học tập NQ TW 6 ( Khóa XII.)

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Sau hội nghị, trên cơ sở chương trình, kế hoạch của cấp trên, lựa chọn các nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách để xây dựng kế hoạch, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang trong toàn huyện xây dựng chương trình hành động phù hợp và lãnh đạo triển khai đạt hiệu quả thiết thực nhất. Đồng thời, các đảng viên viết thu hoạch, nội dung thể hiện nhận thức cá nhân về tình hình, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân nhằm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống./.


M, Hải, T. Anh, P. Tuấn


Tin liên quan