Hội nghị quán triệt thông báo kết luận số 316; hướng dẫn đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2022

23:17 17/11/2022
Chiều ngày 17/11/2022, Thường trực huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Thông báo kết luận số 316 ngày 01/11/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng đảng trong thời gian tới; hướng dẫn đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viện chức cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị

Đại biểu tham dự

Tham dự có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo các ban xây dựng đảng; Ủy ban kiểm tra; Văn phòng huyện ủy và các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện cùng Thường trực đảng ủy, công chức văn phòng UBND và cán bộ phụ trách văn phòng đảng ủy các xã trên địa bàn toàn huyện.

Đ/c Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn đánh giá xếp loại đảng viên...

Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy các nhiệm vụ trong thông báo kết luận số 316, tổ chức triển khai, phổ biến sâu rộng đến từng chi bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên nắm và hiểu các nội dung, trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Theo đó các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ huyện, lãnh đạo ban đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng huyện ủy, thành viên đoàn công tác theo QĐ 575 của Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện.

Đ/c Nguyễn xuân Thắng, HUV, Trưởng phòng Nội vụ hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viện chức cuối năm.

Việc đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cuối năm là nhiệm vụ then chốt do đó ngay sau hội nghị, Thường trực đảng ủy các xã, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành quán triệt triển khai thực hiện đảm bảo khung tiêu chí đánh giá, xếp loại và các mốc thời gian hoàn thành theo quy định văn bản hướng dẫn, thực hiện nghiêm việc gợi ý, kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Ban tổ chức huyện ủy, phòng Nội vụ huyện phân công cán bộ theo dõi, nắm bắt tình hình, đôn đốc trong quá trình thực hiện. Về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 phải được tiến hành trước khi tổng kết năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Đ/c Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Quá trình đánh giá, xếp loại yêu cầu phải đảm bảo tính thực chất, khách quan, dân chủ và công bằng nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý. Sau kiểm điểm, xếp loại, tập thể cấp ủy và các cá nhân phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã được chỉ ra. Phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm hạn chế. Đồng thời đề nghị các đồng chí trưởng đoàn chỉ đạo xã, thành viên các tổ chỉ đạo theo Quyết định 575 của Ban thường vụ huyện ủy thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, quan tâm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc quá trình thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại./.


Anh Đức