Ban Thường Huyện ủy Kỳ Anh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 ( khóa XII) cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện.

Ngày 14/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết TW 6 ( khóa XII) của Đảng cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí cán bộ cốt cán huyện qua các thời kỳ, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện cùng đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện.

Ngày 14/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã  tổ chức hội nghị học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết TW 6 ( khóa XII) của Đảng cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí cán bộ cốt cán huyện qua các thời kỳ, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện cùng đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Thay mặt Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh
khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị,  đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện đã tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW  về “ Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW  về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là 4 nghị quyết quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Vì vậy,  Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh yêu cầu các đại biểu nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề để ứng dụng vào thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh
quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW.....

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện
​ quán triệt Nghị quyết số 19- NQ/TW....

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh sẽ cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện viết thu hoạch, nội dung thể hiện nhận thức cá nhân về tình hình, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt  các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các  lớp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị cấp huyện và chỉ đạo các cơ sở tổ chức quán triệt các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động, liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
​ kết luận hội nghị....

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh nhấn mạnh; Qua hội nghị này,  đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Các cấp ủy đảng xác định nội dung học tập, quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Do đó, việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự nghiên cứu là chính; chú ý công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt các văn kiện cũng như việc tổ chức thực hiện, từng bước đưa nghị quyết đi vào cuộc sống./.


Mạnh Hải, Phạm Tuấn


Tin liên quan