Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh: Giao ban công tác Dân vận và các Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Chiều ngày 5/7, Ban Dân Vận Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị ban công tác Dân vận và các Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Sông Đông - Phó phòng Công tác Tôn giáo dân tộc - Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Thủy – UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện; Đặng Xuân Lự, -UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Hoàng Văn Bẹ - HUV - Chủ tịch UBMTTQ huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Thành Nam – UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Nguyễn Anh Phong –HUV- Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 5/7, Ban Dân Vận Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị ban công tác Dân vận và các Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Sông Đông - Phó phòng Công tác Tôn giáo dân tộc - Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Thủy – UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện; Đặng Xuân Lự, -UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Hoàng Văn Bẹ - HUV - Chủ tịch UBMTTQ huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Thành Nam – UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Nguyễn Anh Phong –HUV- Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh giao ban công tác Dân vận và
các Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Đại biểu tham dự giao ban Dân vận và các Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Đại biểu tham dự giao ban Dân vận và các Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Đồng chí Trần Thành Nam- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh khai mạc giao ban

6 tháng đầu năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo  quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở huyện Kỳ Anh tiếp tục ổn định, thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đồng bộ và đạt được nhiều kết quả. Kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt chính sách cán bộ, chính sách an sinh xã hội, chính sách cán bộ, chăm lo đời sống cho các gia đình có công với cách mạng, đối tượng xã hội... Trong kết quả chung đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của công tác Dân vận, hoạt động Mặt trận Tổ quốc  và các đoàn thể, hội quần chúng từ huyện đến cơ sở, tình hình tôn giáo ổn định. Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, trong đó tập trung cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu; ra quân xây dựng các tuyến đường mẫu, làm giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, sản xuất, thu hoạch lúa, lạc và cây trồng vụ xuân đảm bảo kế hoạch. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Triển khai đăng ký xây dựng mô hình “ Dận vận khéo ”, hiện nay toàn huyện có 120 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 58 mô hình kinh tế, 26 mô hình văn hóa xã hội, 25 mô hình nông thôn mới, 07 mô hình  an ninh- trật tự và 04 xây dựng hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua trong từng đoàn viên, hội viên về phòng chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông…

Đại biểu tham dự giao ban Dân vận và các Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Đồng chí Nguyễn Anh Phong- HUV-  Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh báo cáo
kết quả công tác Dân vận và các Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, trung ương 5 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khôi phục sản xuất, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết ở địa phương, cơ sở, cộng đồng dân cư gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức, đoàn thể. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành quan tâm xây dựng, cùng cố hoạt động vùng giáo, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch, đề án “ Phát triển đảng viên vùng giáo”. Thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội làm tốt công tác dân vận trong cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH trung ương Đảng khóa XI về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ” và “ Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị ”. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó cần có sự vào cuộc đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Nhiệm vụ đầu tiên, cốt lõi của công tác dân vận, hoạt động mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng tình với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về ý chí và hành động; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao các phong trào thi đua yêu nước; vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể  các tổ trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh phát biểu
chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại giao ban, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh đánh giá cao công tác Dân vận và khối Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thời gian qua, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế và nêu lên một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới vận động đoàn viên, hội viên xây dựng các mô hình kinh tế; Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính tị, xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức về phong cách Dân vận “ Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân ’’ thực sự vì dân, phục vụ lợi ích của nhân dân. Chú trọng xây dựng, cũng cố nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội…./.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan