Đảng bộ xã Kỳ Thượng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TU về “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Nghị quyết số 22-NQ/TW về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”.

Sáng ngày 27/4, Đảng bộ xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh đã hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TU về “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Nghị quyết số 22-NQ/TW “ Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đại diện các Ban Đảng huyện ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các xã Kỳ Hợp, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Lâm và Kỳ Lạc.

Sáng ngày 27/4, Đảng bộ xã Kỳ Thượng,  huyện Kỳ Anh đã hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TU về “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”  và Nghị quyết số 22-NQ/TW “ Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đại diện các Ban Đảng huyện ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các xã Kỳ Hợp, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Lâm và Kỳ Lạc.

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị
Các đồng chí  chủ trì hội nghị

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) đến nay, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở có nhiều chuyền biến rõ rệt. Nhiều chi bộ Đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Cấp ủy, tổ chức Đảng duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố kiện toàn tổ chức và kịp thời bổ sung cấp ủy viên, phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đã từng bước được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa...

Đại biểu tham dự hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”  và 9 năm thực hiên Nghị quyết 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh (khóa XVI), xã Kỳ Thượng đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả. Xác định các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực. Đã hoàn thành cơ bản, đồng bộ hệ thống các văn bản về chương trình, triển khai, đề án, quy hoạch,chính sác, bộ máy và cách thức vận hành bước đầu có hiệu quả rõ nét, ưu tiên nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới và các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, kể cả trong bối cảnh ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8 -10%, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 25,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 là 53,84% đến năm 2018 giảm xuống còn 20,14%. Ngư nghiệp chiếm 53%, Tiểu thủ công nghiệp-xây dựng chiếm 19%, Thương mại-dịch vụ chiếm 28%. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 43,7%...

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Kỳ Thượng đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TU  về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 22-NQ/TW về  “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế càn khắc phục đó là: Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa còn chậm; Một số tiêu chí về xây dựng NTM đạt nhưng chưa bền vững… Thời gian tới, Đảng bộ xã Kỳ Thượng cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phát triển mạnh sản xuất sản phẩm hàng hóa chủ lực, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất. Có các cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, dịch vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Tiếp tục quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành TW (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng củng cố tổ chức đảng, quan tâm công tác xây dựng đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí, sắp xếp, công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt quy trình bồi dưỡng, lựa chọn kết nạp đảng viên...

Tại hội nghị, Đảng bộ xã Kỳ Thượng,  huyện Kỳ Anh đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa X) về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU (khóa X); Nghị quyết 08 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa (XVI) về “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Đảng bộ xã Kỳ Thượng  tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm  thực hiện
Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa X)  và 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU (khóa X),
Nghị quyết 08 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa (XVI) về “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.
Đảng bộ xã Kỳ Thượng  tặng giấy khen cho các  cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm  thực hiện
Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa X)  và 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU (khóa X),
Nghị quyết 08 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa (XVI) về “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.


Thúy Nga


Tin liên quan