Thư mời về việc tham gia chào giá sữa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện, phụ tùng Hệ thống Oxy trung tâm tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

08:56 30/08/2023
Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh có Thư mời số 352/TM-TTYT ngày 30/8/2023 về việc tham gia chào giá sữa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện, phụ tùng Hệ thống Oxy. Nội dung chi tiết như sau:

THƯ MỜI

Về việc tham gia chào giá sữa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện, phụ tùng

Hệ thống Oxy trung tâm tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Kính gửi: Các công ty, các nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế.

Căn cứ thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định, trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ vào biên bản giám định về việc hư hỏng Hệ thống Oxy trung tâm tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu “Sữa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện, phụ tùng Hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds Nguyễn Hữu Trung, SĐT: 0799.121.888, email: Khoaduocttythka@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh. Thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

- Nhận qua Email: Khoaduocttythka@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  từ 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 8 năm 2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 11 tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2023. ( Các nhà thầu báo giá theo biểu mẫu kèm theo )

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Số lượng

I

HỆ THỐNG TRUNG TÂM

1

Trung tâm khí hút

1.1

Thay dầu máy

Lít

15

1.2

Bảo dưỡng động cơ máy hút

Máy

3

1.3

Bảo dưỡng tủ điều khiển hệ thống máy hút.

Tủ

1

1.4

Bảo dưỡng, vệ sinh bình tích áp lực âm

Bình

1

1.5

Bảo dưỡng, vệ sinh bộ lọc khuẩn, bẫy nước.

Bộ

1

1.6

Thay filter lọc dầu máy hút

Bộ

3

1.7

Thay filter lọc tách dầu máy hút

Bộ

6

2

Trung tâm khí Oxy

2.1

Bảo dưỡng hệ thống giàn gom Oxy

Hệ thống

1

3

Trung tâm khí nén

3.1

Bộ lọc khí

Bộ

2

3.2

Bộ lọc tách dầu

Bộ

2

Bộ lọc dầu

Bộ

2

Thay dầu máy

Lít

10

3.3

Bảo dưỡng, vệ sinh giàn làm mát máy nén khí

Máy

1

3.4

Bảo dưỡng phần cơ máy nén

Máy

2

3.5

Bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống xử lý khí nén

Hệ thống

1

3.6

Bảo dưỡng, vệ sinh bình chứa khí

Bình

1

3.7

Bảo dưỡng, kiểm tra bộ điều khiển

Bộ

1

II

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ

1

Bảo dưỡng, kiểm tra độ kín của hệ thống, các van trên đường ống

Hệ thống

1

III

CÁC HỘP VAN KHU VỰC

1

Bảo dưỡng, kiểm tra, vệ sinh các hộp van kèm bộ báo động khu vực, các hộp van khu vực

Hệ thống

1

IV

THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI CỦA HT

1

Bảo dưỡng các ổ khí nén 4 bar

Hệ thống

1

2

Bảo dưỡng các ổ khí ô xi

Hệ thống

1

3

Bảo dưỡng các ổ khí hút

Hệ thống

1

Trân trọng kính mời./.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Lê Văn Luật

PHỤ LỤC

( Kèm theo thư mời số 352/TM-TTYT ngày 30/8/2023 của TTYT huyện Kỳ Anh )

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ (1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] , chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Đơn giá

Thành tiền

1

2

...

Tổng cộng:

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] , kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng .... năm ....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (2)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

(Chi tiết văn bản đính kèm)Tin liên quan