Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch số 01-KH/BTC, ngày 02/7/2018 kèm theo Thể lệ tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dưng Đảng giai đoạn 2018 - 2020 (Giải Búa liềm vàng)

11:36 10/05/2019
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch số 01-KH/BTC, ngày 02/7/2018 kèm theo Thể lệ tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dưng Đảng giai đoạn 2018 - 2020 (Giải Búa liềm vàng)

Mời xem chi tiết nội dung ở các văn bản đính kèmTin liên quan