Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 5

10:21 14/09/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KỲ ANH

Số: 13/CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ Anh, ngày 13tháng 9 năm 2018

CÔNG ĐIỆN

Về việc chủ động ứng phó với bão số 5

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã;

- Trưởng các phòng, ban, đoàn thể huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Theodự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hồi 07 giờ ngày 13/9 , vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đến 19 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Ngoài ra, siêu bão MANGKHUT trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương đang tiếp tục mạnh lên và di chuyển vào khu vực biển đông trong khoảng 3 ngày tới.

Thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với bão số 5, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện,Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1174-CĐ/TU ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa Hè Thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” xong trước ngày 15/9/2018.

2.Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin; theo dõi, kiểm đếm và thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm;giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra và sẵn sàng các biện pháp phòng, tránh phù hợp; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công dở dang.

3. Các Phòng, ban UBND huyện theo chức năng nhiệm vụ của mình tham mưu kịp thời cho UBND huyện thực hiện tốt công tác PCTT-TKCN trên địa bàn.

4. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thường xuyên thông báo diễn biến của bão, mưa lũ và chỉ đạo của các cơ quan chức năng để các tổ chức, cá nhân toàn huyện biết, chủ động phòng tránh.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại cơ quan, đơn vị, trước, trong và sau bão để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu; thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của bão số 5, mưa lũ và công tác ứng phó báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện (qua
Phòng Nông nghiệp và PTNT) và UBND huyện để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;         (để b/c)

- Trưởng, Phó Đoàn công tác của

BTV tỉnh chỉ đạo huyện;

- Thường trực Huyện ủy;

- Chủ tịch các Phó CT UBND huyện;

- Đoàn công tác theo QĐ 717 của BTV HU;

- Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN huyện;

- Lưu: VT, PCTT.

- Gửi: Bản giấy và điện tử./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Dũng


Người đăng: Mạnh Hải


Tin liên quan