Khắc phục khâu yếu trong đánh giá cán bộ

14:05 17/08/2017
Việc Bộ Chính trị ban hành quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo các cấp; tiêu chuẩn chức danh,tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận

Bởi đây không chỉ là lần đầu tiên Bộ Chính trị xác định cụ thể khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cấp cao; mà thời gian qua do chất lượng đánh giá cán bộ của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa tốt, nên vẫn còn những cán bộ hạn chế về phẩm chất, đạo đức, năng lực, khiến nhân dân bức xúc.

Chất lượng đánh giá cán bộ là một trong những hạn chế mà Trung ương đã nêu ra trong không ít các văn kiện. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nêu rõ: “Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ còn nể nang, cục bộ. Một số cơ chế, chính sách trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chưa công bằng; chính sách tiền lương, nhà ở chưa tạo được động lực cống hiến cho cán bộ, công chức”.

Đánh giá cán bộ không đúng, thiếu khách quan dẫn đến việc sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ gây ra không ít hệ lụy, ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ; tổn hại đến danh dự và uy tín cán bộ nói riêng, của Đảng nói chung. Đánh giá không đúng về cán bộ có một phần nguyên nhân từ năng lực của cấp ủy, tổ chức đảng; phần nữa còn do chi phối bởi lợi ích cá nhân, do cục bộ địa phương; nhưng quan trọng hơn là do chưa xác định được hệ thống tiêu chí cụ thể, thống nhất.

Những nội dung được Bộ Chính trị xác định trong Quy định số 89-QĐ/TW và Quy định số 90-QĐ/TW không phải đến bây giờ mới được nhắc đến và sử dụng trong xác định tiêu chuẩn chức danh, xác định tiêu chí đánh giá cán bộ. Đây là những vấn đề hết sức cơ bản, có tính quy chuẩn trong công tác cán bộ nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung. Và dù trong văn kiện của các kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương đều xác định rất cụ thể, nhưng việc vận dụng và triển khai thực hiện trong thực tế ở từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn có những điểm khác biệt, nên chưa tạo được tính thống nhất. Bởi cũng tùy thuộc vào sự vận dụng của từng cấp ủy trong đánh giá, xem xét cán bộ nên mới có hiện tượng nơi thì đánh giá quá chặt, nơi lại quá lỏng, vô hình chung gây ra sự thiếu công bằng và chưa trở thành động lực để từng cán bộ phấn đấu vươn lên; thậm chí có nơi còn là nguyên nhân dẫn đến mất đoàn kết nội bộ.

Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ được Bộ Chính trị ban hành lần này không những bảo đảm tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng; mà còn là giải pháp căn bản khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập nêu trên; khắc phục tình trạng tùy tiện trong xem xét, đánh giá cán bộ. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, vấn đề có ý nghĩa quan trọng là từng cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt và nắm vững từng nội dung, từng tiêu chí và phương pháp tiến hành về đánh giá cán bộ đã được Bộ Chính trị xác định.

Mặt khác, cần thống nhất nhận thức rằng, dù Quy định số 90-QĐ/TW phạm vi được Bộ Chính trị xác định áp dụng cho đội ngũ cán bộ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nhưng vai trò của cấp ủy, chi bộ nơi cán bộ công tác và sinh hoạt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, bộ khung tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ không phải là việc riêng, chuyện riêng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà chính là hệ thống tiêu chí chung trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng.

Cùng với đó, một vấn đề có ý nghĩa quan trọng là từng cấp ủy, tổ chức đảng phải phát huy được vai trò giám sát, phản biện của nhân dân; huy động được sức dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ và đánh giá cán bộ trên cơ sở khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ đã được Bộ Chính trị xác định trong các quy định lần này.


Theo Lê Long Khánh/QĐND


Tin liên quan