Càng trong gian khó càng phải vững niềm tin

08:02 05/08/2017
Sau khi thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là những yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chỉ rõ: “Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”.

Sau khi thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là những yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chỉ rõ: “Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”.

Đúng như nhận định của Ban Chấp hành Trung ương, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, trước những khó khăn, thách thức đặt ra với đất nước, trước tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; trước những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên... niềm tin vào Đảng, vào chế độ có những biểu hiện suy giảm. Điều đáng nói là niềm tin không chỉ suy giảm trong quần chúng nhân dân mà biểu hiện suy giảm niềm tin còn xuất hiện ngay cả trong cán bộ, đảng viên.

Truyền thống của Đảng cho thấy, càng trong gian khó, thử thách... thì cán bộ, đảng viên càng phải nêu cao bản lĩnh, giữ vững niềm tin, làm gương, thực sự là chỗ dựa tinh thần của quần chúng nhân dân. Nhưng trên thực tế không ít cán bộ, đảng viên bộc lộ lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những khó khăn của đất nước. Thậm chí có cả những cán bộ, đảng viên mắc mưu, tiếp tay cho kẻ xấu làm tổn hại đến thanh danh của Đảng , gây tổn hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc... Cán bộ, đảng viên còn như vậy thì thật khó để nói rằng quần chúng nhân dân không giảm sút niềm tin.

Không chỉ trước đây mà ngay trong quá trình chúng ta đang thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, mặc dù tổ chức Đảng các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy giảm niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhưng trước những khó khăn mới phát sinh, trước diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới, trước một số vụ tham nhũng, tiêu cực, trước sự chống phá của các thế lực thù địch... vẫn có những cán bộ, đảng viên tỏ ra thiếu vững vàng, hoài nghi vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Thậm chí có cả những cán bộ, đảng viên còn nhận thức rằng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không còn phù hợp trong hoàn cảnh mới... Trước những tư tưởng, nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái ấy không ít cán bộ, đảng viên chẳng những không đấu tranh mà còn phụ họa "té nước theo mưa", đồng lõa với kẻ xấu, tiếp tay cho những phần tử cơ hội chính trị, phản động. Bên cạnh đó là tình trạng cán bộ, đảng viên phát ngôn thiếu trách nhiệm, thiếu cân nhắc, để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Có cán bộ, đảng viên đã nói, viết và hành động trái với nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Hiện nay, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến tư tưởng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Tình hình ấy, trước hết đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững bản chất tốt đẹp của người đảng viên. Càng trong gian khó, càng đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải thực sự vững vàng, không nản chí, hoang mang, dao động. Quần chúng nhân dân luôn lắng nghe những gì người cán bộ, đảng viên nói; luôn dõi theo những việc mà người cán bộ, đảng viên làm. Mỗi lời nói, mỗi hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, mỗi quyết sách của Đảng, của chính quyền được đưa ra đều ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Đảng, tới lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền. Hành động gương mẫu giữ vững niềm tin, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thử thách của mỗi cán bộ, đảng viên; đưa ra những quyết sách đúng đắn, sáng tạo sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin vào Đảng, vào chế độ cho quần chúng nhân dân. Ngược lại, nếu cán bộ, đảng viên không gương mẫu, thiếu vững vàng, hoang mang, dao động trước những khó khăn của đất nước thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân. Khi mà cán bộ, đảng viên còn thiếu niềm tin, hoang mang, dao động thì thật khó để xây dựng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự vững bền của chế độ. Do đó càng trong gian khó càng đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải thực sự vững vàng, không hoang mang, dao động, chỉ có như thế người cán bộ, đảng viên mới thực sự là chỗ dựa tinh thần để củng cố niềm tin trong nhân dân.

Cùng với đó, các tổ chức Đảng phải thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đây là một trong những phương cách hữu hiệu nhất để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong tuyên truyền, giáo dục phải làm sao để tạo ra được niềm tin, giữ vững, củng cố, tăng cường niềm tin vào Đảng, vào chế độ ngay trong chính mỗi cán bộ, đảng viên. Chỉ khi nào nhận thức rõ vị trí, vai trò trách nhiệm của mình, vững niềm tin trước những khó khăn, thử thách của đất nước, trước những luận điệu sai trái và những đòn tấn công của các thế lực thù địch thì cán bộ, đảng viên mới dũng cảm đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng thành công nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", trước hết và trên hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự giữ vững niềm tin. Niềm tin của quần chúng nhân dân phải bắt nguồn từ trong Đảng, từ tình cảm, niềm tin vào từng cán bộ, đảng viên. Chúng ta không thể xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân khi mà chính cán bộ, đảng viên lại thiếu kiên định, vững vàng. Giữ vững niềm tin vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là cơ sở nền tảng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững bước tiến lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục gặt hái những thành công mới.


Theo QPTD.Vn


Tin liên quan