Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về Đất đai

08:54 24/10/2018
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về Đất đai

Xem chi tiết tại văn bản đính kèmTin liên quan