Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14:59 19/07/2022

Xem chi tiết nội dung tại Văn bản đính kèmTin liên quan