Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, chậm nộp (tính đến ngày 10/3/2018)

10:30 27/03/2018
Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, chậm nộp (tính đến ngày 10/3/2018)
CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH
CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP
Đến ngày 10/3/2018
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh Tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp
1 Hợp tác xã Đức Quang 3000345786 Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 283
2 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lĩnh Cường Thịnh 3001119370 Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 61
3 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Hùng Anh 3001922468 Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 124
4 Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Phương Uyên 3001930596 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 205
5 Doanh Nghiệp TN Lê Thu 3001905688 Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 639
6 Công ty TNHH MTV Tường Hồng 3002022879 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 206
7 Công Ty TNHH Tân Vạn Hưng 3000986028 Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 175
8 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Trung Hiền 3001930483 Xã Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 138
9 Công ty CP TVXD và VT Quốc Cường KỲ Anh 3001933212 Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 336
10 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh 3001277313 Mỏ Khe đá Dàn, Nam Xuân Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 556
11 Công Ty CP Đầu Tư  & Xây Dựng Hưng Thành Đạt 3001044340 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 911
12 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà Tĩnh 3000441232 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 2.298
Tổng cộng 5.932
Kỳ Anh, ngày 27 tháng 3 năm 2018
CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANHTin liên quan