DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP (Đến ngày 16/4/2019)

15:24 17/04/2019
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP (Đến ngày 16/4/2019)

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP

(Đến ngày 16/4/2019)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh Tên Giám đốc Tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp
1 Doanh nghiệp Tư nhân Việt ánh 3000350151 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Văn Phương 9
2 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Hùng Anh 3001922468 Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Tô Văn Hùng 53
3 Công ty TNHH MTV Tuấn Phát 96 3002104200 Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Công Tuấn 58
4 Công ty TNHH Thuật Thủy 3002103574 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Ngọc Thuật 67
5 Công ty CPTVDX Hoàng Phương 3002040109 Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Dũng 103
6 Hợp Tác Xã May Mặc Thuận Phát 3001684911 Xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Thị Thuận 83
7 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Trung Hiền 3001930483 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Thành Trung 162
8 Công Ty TNHH Long Phát 3001324637 Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Hùng Sơn 183
9 Công ty TNHH MTV Tường Hồng 3002022879 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Ngọc Tường 254
10 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh 3001277313 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Hữu Công 316
11 CÔNG TY TNHH MTV LÊ THU 3001905688 Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Thị Thu 203
12 Hợp tác xã Đức Quang 3000345786 Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao Nguyên 207
13 Công ty CPTV xây dựng và vận tải Quốc  Cường Kỳ Anh 3001933212 Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Quốc Cường 381
14 Công Ty CP Đầu Tư  & Xây Dựng Hưng Thành Đạt 3001044340 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đặng Minh Thản 1.039
Tổng cộng 3.119

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANHTin liên quan