DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP (ĐẾN NGÀY 10/12/2018)

08:18 25/12/2018

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP

Đến ngày 10/12/2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh Tên Giám đốc Tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp
1 Doanh nghiệp Tư nhân Việt ánh 3000350151 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Văn Phương 9
2 Công ty TNHH Hạnh Lương 3001017925 Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Thị An 26
3 Công Ty TNHH Tư Thanh 3001931159 Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Đức Tự 59
4 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Tân Minh 3002031217 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Minh 113
5 Hợp Tác Xã May Mặc Thuận Phát 3001684911 Xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Thị Thuận 79
6 Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Phương Uyên 3001930596 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Sinh Phương 94
7 Công Ty TNHH Mtv Xuân Tùng 3001928660 Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Xuân Tùng 117
8 Công Ty CP Cơ Khí Và Xây Lắp Thành Đạt 3001806750 Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Công Tiến 124
9 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Trung Hiền 3001930483 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Thành Trung 172
10 Công Ty TNHH Long Phát 3001324637 Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Hùng Sơn 178
11 Công ty TNHH MTV Tường Hồng 3002022879 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Ngọc Tường 244
12 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh 3001277313 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Hữu Công 316
13 CÔNG TY TNHH MTV LÊ THU 3001905688 Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Thị Thu 259
14 Hợp tác xã Đức Quang 3000345786 Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao Nguyên 302
15 Công ty CPTV xây dựng và vận tải Quốc  Cường Kỳ Anh 3001933212 Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Quốc Cường 369
16 Công Ty CP Đầu Tư  & Xây Dựng Hưng Thành Đạt 3001044340 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đặng Minh Thản 1.039
17 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà Tĩnh 3000441232 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đỗ Hồng Phú 2.101
Tổng cộng 5.602

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH



Tin liên quan