Xây dựng giao thông nông thôn, tiêu chí quan trọng để về đích nông thôn mới

16:59 17/02/2017
  Năm 2012, huyện Kỳ Anh đã tập trung hoàn thành công tác quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. UBND huyện đã tổ chức công bố quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải huyện Kỳ Anh đến năm 2020 và triển khai cắm mốc quy hoạch trên tất cả các tuyến đường giao thông. Chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch giao thông cấp xã, đặc biệt là các xã điểm xây dựng nông thôn mới về đích năm 2013 và 2015. Vì vậy, gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, các xã đã tổ chức cắm mốc quy hoạch, giải toả hành lang, vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường, tạo nên diện mạo mới cho giao thông nông thôn toàn huyện, tiêu biểu được ghi nhận như xã Kỳ Tân, Kỳ Hải, Kỳ Xuân,…

Năm 2012, huyện Kỳ Anh đã tập trung hoàn thành công tác quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. UBND huyện đã tổ chức công bố quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải huyện Kỳ Anh đến năm 2020 và triển khai cắm mốc quy hoạch trên tất cả các tuyến đường giao thông. Chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch giao thông cấp xã, đặc biệt là các xã điểm xây dựng nông thôn mới về đích năm 2013 và 2015. Vì vậy, gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, các xã đã tổ chức cắm mốc quy hoạch, giải toả hành lang, vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường, tạo nên diện mạo mới cho giao thông nông thôn toàn huyện, tiêu biểu được ghi nhận như xã Kỳ Tân, Kỳ Hải, Kỳ Xuân,…

Huy động sức dân làm giao thông nông thôn
Mặc dù trong năm 2012, do tác động của tình trạng suy thoái kinh tế, các nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế bị cắt giảm nhiều, nhưng phong trào làm giao thông nông thôn được phát động triển khai rộng khắp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Trong năm, toàn huyện đã vận động nhân dân phát quang giải toả tầm nhìn 614 km đường giao thông liên xã, liên thôn, khối lượng đào đắp 206.371 m 3 ; mở mới 44,99 km đường đất, nâng cấp 20 km đường nhựa, 63,07 km đường bê tông và 81,64 km đường cấp phối; xây dựng mới 18 cầu, tràn; 274 cống phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Ngoài ra, Ban ATGT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đã tập trung thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 83 km đường nhựa, với tổng kinh phí 3.280 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.030 triệu đồng, đối ứng ngân sách huyện 1.300 triệu đồng, huy động nội lực từ địa phương có tuyến đường đi qua 880 triệu đồng, nguồn kết dư năm 2011 chuyển qua 70 triệu đồng. Đối với các tuyến đường xã, đã chỉ đạo duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 56,5 km đường nhựa, 29,5 km đường bê tông và 40,8 km đường cấp phối với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.
Với kết quả đáng ghi nhận như trên, lộ trình xây dựng nông thôn mới về tiêu chí giao thông nông thôn chắc chắn sẽ được các xã triển khai hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch./.
Huyền Trân


Tin liên quan