Xã Kỳ Phong ra quân tập trung, tích tụ ruộng đất

15:52 29/11/2022
Sáng ngày 29/11/2022, xã Kỳ Phong tổ chức Lễ ra quân tập trung tích tụ ruộng đất tại thôn Hà Phong.

Đại biểu tham dự

Vụ xuân năm 2023, UBND xã Kỳ Phong lựa chọn thôn Hà Phong tổ chức thực hiện với tổng diện tích 66ha, 293 hộ sản xuất. Sau khi quy hoạch đường giao thông, kênh mương nội đồng và trừ một số vùng cao không chủ động nước. Còn lại đưa vào chuyển đổi là 65ha, từ  1101 thửa nhỏ thành 65 thửa lớn.

Xác định Tập trung, tích tụ ruộng đất là chủ trương đúng đắn, giải pháp đột phá quan trọng để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lên sản xuất tập trung có quy mô diện tích lớn, công nghệ cao và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM. Trong khi đó thực trạng đồng ruộng đang sản xuất manh mún, nhỏ lẽ, một hộ nhiều vùng, nhiều thửa. Yêu cầu trong tình hình mới, là hiện đại hóa trong sản xuất liên kết, liên doanh, liên kết trong sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, đòi hỏi phải tích tụ tập trung dồn điền và phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn, cánh đồng lớn trong sản xuất.

Theo đó, cấp ủy, BCS thôn Hà Phong đã phát huy cao dân chủ, tạo sự đồng nhất, đồng thuận trong nhân dân, xây dựng được phương án, ban hành nghị quyết chi bộ, họp nhân dân lấy ý kiến và được 100% hộ dân trong thôn thống nhất, ký cam kết tổ chức thực hiện tập trung, tích ruộng đất trên diện tích đất trồng lúa của toàn thôn.

Những ngày này, bà con nông dân thôn Hà Phong đang tiến hành phá bờ thửa nhỏ, bắt đầu thực hiện cuộc chuyển đổi ruộng đất mới. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chính quyền xã Kỳ Phong đã huy động người dân tập trung máy móc xuống đồng tiến hành phá bỏ bờ thửa nhỏ, san lấp mặt ruộng để chuẩn bị các bước dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2023.


Huyền Trang - Trung Anh


Tin liên quan