BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

16:53 10/12/2019

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm


BCĐ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở huyện Kỳ Anh


Tin liên quan