Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê năm 2019

17:01 10/12/2019

Thực hiện Kế hoạch công tác công tác và điểm thi đua năm 2019 đối với Chi cục Thống kê huyện, thành phố, thị xã ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-CTK ngày 16 tháng 10 năm 2018; Quyết định số 10/QĐ-CTK ngày 15/01/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê và kiểm tra công vụ năm 2019 của Cục thống kê Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê năm 2019 như sau:

1. Triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát

- Tổng số cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó:

+ Số cuộc kiểm tra, giám sát có thành lập đoàn: Có 08 cuộc, gồm có: Giám sát theo Quyết định 1324/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh có 02 cuộc với 02 đơn vị Công an huyện và xã Kỳ Đồng; giám sát theo phương án điều tra thống kê có 06 cuộc gồm Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 22019, điều tra doanh nghiệp năm 2019, điều tra cơ sở kinh doanh cá thể tháng 01/10/2019, điều tra lâm nghiệp năm 2019, điều tra năng suất sản lượng vụ đồng xuân và hè thu.

+ Số cuộc kiểm tra, giám sát không thành lập đoàn: Có 29 cuộc (chỉ đi 01 đến 02 người, không có trưởng đoàn).

- Số đối tượng được kiểm tra, giám sát: 290 lượt cá nhân; 73 lượt tổ chức.

- Số cuộc kiểm tra, giám sát chưa kết thúc: Có 05 cuộc, cụ thể đó là điều tra thương mại, dịch vụ và công nghiệp tháng, điều tra thủy sản 01/11, điều tra lao động việc làm tháng 12, điều tra Thu nhập bình quân đầu người năm 2019.

- Lĩnh vực kiểm tra, giám sát chủ yếu:

+ Thực hiện chế độ báo cáo thống kê: 07 cuộc;

+ Thực hiện phương án điều tra thống kê: 35 cuộc.

2. Kết quả kiểm tra, giám sát

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, qua quá trình kiểm tra, giám sát tại cơ sở, Chi cục Thống kê báo cáo cụ thể kết quả một số cuộc kiểm tra, giám sát đã thực hiện như sau:

2.1. Giám sát thực hiện chế độ báo cáo thống kê

Nội dung giám sát chủ yếu theo Quyết định 1324/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong 07 cuộc kiểm tra, giám sát, chỉ nêu cụ thể các cuộc như sau:

- Công an huyện

Ưu điểm: Lãnh đạo Công an huyện đã phân công cán bộ phụ trách trực tiếp theo dõi và báo cáo theo các biểu chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Cán bộ theo dõi đã nắm bắt được nội dung các biểu và báo cáo theo định kỳ kịp thời.

Hạn chế, tồn tại: Trong quá trình báo cáo về số vụ tai nạn giao thông và số người chết trên địa bàn còn để xảy ra chênh lệch giữa Công an huyện báo cáo với Ban An toàn giao thông huyện.

Vi phạm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục: Tồn tại chưa đến mức vi phạm cần xử lý, Chi cục Thống kê đã yêu cầu đơn vị Công an huyện và Ban An toàn giao thông cần thống nhất số liệu trước khi báo cáo, số liệu phải mang tính trung thực, chính xác.

- Trung tâm Y tế huyện

Ưu điểm: Trung tâm Y tế huyện có bộ phận Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực tiếp theo dõi và báo cáo về chỉ tiêu thuộc đơn vị phụ trách. Đây là đơn vị thường xuyên phối hợp cùng Chi cục Thống kê, nhất là mãng dân số có nhiều chỉ tiêu theo Quyết định 1324/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hạn chế, tồn tại: Bên cạnh các ưu điểm thì Trung tâm Y tế huyện còn để xẩy ra tình trạng một số cơ sở, một số cộng tác viên không cập nhật hay cập nhật không đầy đủ dân số đi diện xuất khẩu lao động trên địa bàn.

Vi phạm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục: Hạn chế ở đây chưa đến mức phải đề xuất hình thức xử lý, Chi cục Thống kê đã yêu cầu Trung tâm Y tế kiểm tra lại lý thuyết về khái niệm “nhân khầu thực tế thường trú tại hộ”, sắp xếp thời gian tiến hành bổ cứu nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên trên địa bàn.

- Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

Ưu điểm: Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã phân công cán bộ phụ trách theo dõi và báo cáo đầy đủ các phụ biểu theo yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, đảm bảo thời gian và chất lượng số liệu của ngành giao dục huyện nhà.

Hạn chế, tồn tại: Về cơ bản đơn vị đã đảm bảo các báo cáo theo yêu cầu nhưng trong quá trình còn để xẩy ra tình trạng cộng số học còn sai, nhầm lẫn giữa các ô, dòng trong biểu.

Vi phạm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục: Hiện đơn vị đã góp ý khắc tình được tình trạng nêu trên.

2.2. Giám sát thực hiện các cuộc điều tra thống kê

Trong 30 cuộc kiểm tra, giám sát (không tính 05 cuộc chưa kết thúc) có thành lập đoàn và không thành lập đoàn, chỉ nêu cụ thể một số cuộc như sau:

- Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019:

Ưu điểm: Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện (Chi cục Thống kê huyện làm cơ quan thường trực) đã chủ động triển khai kịp thời theo kế hoạch của Trung ương và tỉnh, bám sát và thực hiện tốt theo các nội dung của Phương án điều tra. Cả quá trình đã tham mưu và ban hành trên 20 văn bản và kế hoạch triển khai thực hiện từ cấp huyện cho đến cấp xã, sáng ngày 01/4/2019 toàn bộ Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng, phó các phòng, ban, ngành cấp huyện; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể các xã và cán bộ thon xóm trên địa bàn huyện nhà đã đồng loạt ra quân Tổng điều tra một cách bài bản, hiệu quả và kịp thời.

Hạn chế, tồn tại: Mặc dù Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện đã tiến hành tập huấn công phu đến tận 21 Tổ trưởng và 123 điều tra viên nhưng việc thu thập thông tin vẫn còn để xảy ra sai sót xảy ra trong phiếu điều tra về thông tin phiếu mẫu và cả phiếu toàn bộ. Một số lỗi sai sót ở xã Kỳ Văn như vào hộ phỏng vấn nhưng quên chưa định vị GPS đẫn đến máy báo lỗi thời gian dưới 2 phút, nhân khẩu đi xuất khẩu lao động nhưng vẫn là chủ hộ đã đến mâu thuẫn giữa các câu Q, vẫn còn tình trạng lấy năm sinh theo chứng minh nhân dân,…

Vi phạm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục:

+ Số cá nhân, tổ chức vi phạm: Không có cá nhân vi phạm; không có tổ chức vi phạm.

+ Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra, giám sát (nhưng chưa đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính): Bên cạnh các mặt ưu điểm đạt được thì vẫn còn sai sót vi phạm xảy ra trong điều tra nêu trên, từ đó làm ảnh hưởng chậm trể đến tiến độ chung toàn huyện và sau này cần dành nhiều thời gian để khắc phục lỗi xảy ra.

+ Số biện pháp khắc phục hậu quả đã được áp dụng: Chi cục Thống kê huyện đã tham mưu Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện ra văn bản đôn đốc và nhắc nhở số xã để xảy ra tình trạng nêu trên và cảnh báo các đơn vị còn lại không được chủ qua làm vội, làm ẩu đạt được tiến độ nhanh nhưng chất lượng không đạt yêu cầu.

- Điều tra Doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2019:

Ưu điểm: Chi cục đã chủ động triển khai kịp thời theo kế hoạch của tỉnh và bám sát thực hiện tốt theo Phương án điều tra. Điều tra viên thực hiện phiếu doanh nghiệp, hợp tác xã mẫu do cán bộ Chi cục trực tiếp thu thập thông tin và tiến hành rà soát số doanh nghiệp và hợp tác xã còn lại.

Hạn chế, tồn tại: Mặc dù cán bộ Chi cục trực tiếp thu thập thông tin nhưng vẫn còn sai sót xảy ra trong phiếu điều tra, như phiếu Hợp tác xã do không có Báo cáo tài chính năm 2018. Ngoài ra một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhưng Giám đốc sinh sống tại nơi khác, gây không ít khó khăn cho các điều tra viên trong quá trình tiếp cận tại trụ sở hay nơi làm việc.

Vi phạm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục:

+ Số cá nhân, tổ chức vi phạm: Không có cá nhân vi phạm; không có tổ chức vi phạm.

+ Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra, giám sát (nhưng chưa đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính): Bên cạnh các mặt ưu điểm đạt được thì vẫn còn sai sót vi phạm xảy ra trong điều tra, đó là một vài doanh nghiệp, hợp tác xã còn cố tình gây khó khăn, tránh việc sắp xếp lịch và kế toán của đơn vị để làm việc cùng điều tra viên của Chi cục, làm ảnh hưởng chậm trể đến tiến độ chung toàn huyện.

+ Số biện pháp khắc phục hậu quả đã được áp dụng: Chi cục đã tham mưu Công văn của UBND huyện đôn đốc và nhắc nhở số doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thực hiện tốt theo Luật Thống kê năm 2015 và Phương án điều tra Doanh nghiệp năm 2018.

- Điều tra Xây dựng quý 3 năm 2019:

Ưu điểm: Đã chủ động triển khai kịp thời theo kế hoạch của tỉnh và bám sát thực hiện tốt theo Phương án điều tra. Chi cục đã hướng dẫn nghiệp vụ cho các điều tra viên thực hiện phiếu điều tra xây dựng hộ, riêng phiếu xây dựng của doanh nghiệp do cán bộ Chi cục trực tiếp thu thập thông tin.

Hạn chế, tồn tại: Mặc dù Chi cục đã triển khai hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể và phân công giám sát viên cấp huyện tiếp cận điều tra viên và địa bàn điều tra nhưng vẫn còn sai sót xảy ra trong điều tra xây dựng hộ. Vẫn còn điều tra viên chưa thật sự nắm rõ địa bàn, chưa chịu khó cùng hộ khai thác thông tin về công trình được đầu tư trong năm, đặc biệt công trình nhỏ lẻ và nằm khuất sau nhà, khó nhìn thấy để thu thập thông tin.

Vi phạm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục:

+ Số cá nhân, tổ chức vi phạm: Không có cá nhân vi phạm; không có tổ chức vi phạm.

+ Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra, giám sát (nhưng chưa đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính): Bên cạnh các mặt ưu điểm đạt được của cơ bản các điều tra viên và địa bàn điều tra mẫu thì vẫn còn sai sót vi phạm xảy ra trong điều tra xây dựng hộ. Thu thập sót các hạng mục nhỏ như lát sân ô, hay thu thập còn lệch số tiền đầu tư xây dựng một vài công trình do chủ hộ kê khai thông tin không nhất quán…

+ Số biện pháp khắc phục hậu quả đã được áp dụng: Giám sát viên cấp huyện đã yêu cầu điều tra viên xác minh lại và bổ sung thông tin ngay tại địa bàn.

- Cuộc điều tra kết thúc diện tích cây hàng năm năm 2019:

Ưu điểm: Bám sát kế hoạch của tỉnh và Phương án điều tra, Chi cục đã hướng dẫn nghiệp vụ cho các điều tra viên thực hiện ghi phiếu điều tra, điều tra viên trực tiếp thu thập thông tin là cán bộ Văn phòng Thống kê các xã. Chất lượng số liệu có so sánh đối chiếu thêm kênh thông tin từ Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện.

Hạn chế, tồn tại: Trong quá trình báo cáo, có sự chênh lệch số liệu giữa Văn phòng Thống kê xã báo Chi cục và Khuyến nông xã báo Phòng Nông nghiệp & PTNT, sau đó Chi cục đã tiến hành nhắc nhở và yêu cầu xã báo cáo số liệu sát thực nhất tại cơ sở.

Vi phạm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục:

+ Số cá nhân, tổ chức vi phạm: Không có cá nhân vi phạm; không có tổ chức vi phạm.

+ Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra, giám sát (nhưng chưa đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính): Chỉ có hạn chế nêu trên đã được khắc phục, ngoài ra không có vi phạm xảy ra.

+ Số biện pháp khắc phục hậu quả đã được áp dụng: Giám sát viên cấp huyện đã yêu cầu điều tra viên xác minh lại và bổ sung thông tin về hạn chế nêu trên.

- Cuộc điều tra Chăn nuôi 01/10/2019:

Ưu điểm: Chi cục đã ra Công văn về lập bảng kê và hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể cho các điều tra viên thực hiện điều tra chăn nuôi cá thể và tập thể trên địa bàn huyện, riêng phiếu chăn nuôi của trang trại do cán bộ Chi cục trực tiếp thu thập thông tin.

Hạn chế, tồn tại: Cơ bản điều tra viên đã thực hiện tốt theo Phương án điều tra.

Vi phạm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục:

+ Số cá nhân, tổ chức vi phạm: Không có cá nhân vi phạm; không có tổ chức vi phạm.

+ Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra, giám sát (nhưng chưa đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính): Bên cạnh mặt đạt được thì vẫn còn một vài sai sót trong cuộc điều tra, đó là bước rà soát trước khi điều tra chưa thật sự nghiêm túc, dẫn đến vẫn còn bỏ sót một số đầu con cần thu thập tại địa bàn (như số gia cầm tại hộ).

+ Số biện pháp khắc phục hậu quả đã được áp dụng: Giám sát viên cấp huyện đã yêu cầu điều tra viên xác minh lại và bổ sung thông tin số đầu con gia cầm ngay tại địa bàn.

- Cuộc điều tra Thủy sản 01/11/2019:

Ưu điểm: Đã chủ động triển khai kịp thời theo kế hoạch của tỉnh và bám sát thực hiện tốt theo Phương án điều tra. Chi cục đã hướng dẫn nghiệp vụ cho các điều tra viên thực hiện ghi phiếu điều tra.

Hạn chế, tồn tại: Cơ bản điều tra viên đã thực hiện tốt theo Phương án điều tra.

Vi phạm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục:

+ Số cá nhân, tổ chức vi phạm: Không có cá nhân vi phạm; không có tổ chức vi phạm.

+ Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra, giám sát (nhưng chưa đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính): Có một vài điều tra viên còn đưa nhầm một số loại thủy sản đã có danh mục tách cụ thể vào loại thủy sản khác.

+ Số biện pháp khắc phục hậu quả đã được áp dụng: Giám sát viên cấp huyện đã yêu cầu điều tra viên xác minh và bóc tách các loại thủy sản cụ thể ngay tại địa bàn.

- Điều tra Thu nhập bình quân đầu người năm 2019:

Ưu điểm: Thực hiện đầy đủ và kịp thời Công văn về điều tra thu nhập bình quân đầu người của tỉnh, huyện nhà năm nay triển khai 02 đợt điều tra (đợt 1 Thu nhập chính thức năm 2018 vào tháng 3/2019 và đợt 2 thu nhập ước năm 2019 vào tháng 10/2019).

Hạn chế, tồn tại: Mặc dù Chi cục đã triển khai hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể và phân công giám sát viên cấp huyện tiếp cận điều tra viên và địa bàn điều tra nhưng vẫn còn sai sót xảy ra trong quá trình thu thập thông tin. Mặc dù cuộc điều tra đã triển khai trong nhiều năm nhưng nhiều xã còn bị động, thực hiện chậm tiến độ và vẫn còn thiếu nhiều văn bản gốc theo yêu cầu (đặc biệt cuộc vào tháng 3/2019).

Vi phạm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục:

+ Số cá nhân, tổ chức vi phạm: Không có cá nhân vi phạm; không có tổ chức vi phạm.

+ Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra, giám sát (nhưng chưa đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính): Mặc dù Chi cục đã cung cấp các số liệu về nông lâm thủy sản nhưng vẫn có xã đưa số liệu vào biểu còn chưa khớp và không giải trình được, về tỷ suất lợi nhuận ở biểu 6/CT còn chưa thực sự hợp lý, có xã còn thiếu mục thu về thiên tai ở biểu 7A, thu nhập con em xuất khẩu lao động gửi về còn chưa bóc tách phần trả nợ hay mua tài sản có giá trị cao, ngoài ra dân số trung bình ở biểu 8 vẫn chưa thống nhất theo số liệu của Chi cục cung cấp.

+ Số biện pháp khắc phục hậu quả đã được áp dụng: Ngay khi phát hiện sai sót tại cơ sở, Chi cục đã yêu cầu các xã xác minh lại, thống nhất cách làm và bổ sung thông tin kịp thời theo Phương án điều tra.

* Ghi chú : Các nội dung cụ thể về sai sót, chênh lệch, số các nhân, tổ chức bị nhắc nhở và các biện pháp khắc phục đã được ghi rõ trong các Biên bản làm việc, Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát theo 42 cuộc theo chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê định kỳ và đột xuất trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê năm 2019 trên địa bàn huyện Kỳ Anh./.


Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh


Tin liên quan