Báo cáo công tác triển khai, chỉ đạo và kết quả cuộc điều tra doanh nghiệp

17:08 10/12/2019

1. Công tác tổ chức triển khai

Thực hiện Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2019 ban hành theo Quyết định số 572/QĐ-TCTK ngày 26/7/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Kế hoạch số 59/KH-CTK ngày 05/3/2019 của Cục Thống kê Hà Tĩnh,

Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh báo cáo công tác tổ chức triển khai, giám sát và kết quả tổng điều tra, cụ thể như sau:

Ngay sau khi có kế hoạch của Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh đã tiến hành thực hiện phân công các đơn vị điều tra cho CBCC trong Chi cục trực tiếp tham gia điều tra ghi phiếu theo phương án điều tra của Tổng cục Thống kê.

Huyện Kỳ Anh với 38 mẫu điều tra phiếu 1A và rà soát DN/HTX trên địa bàn toàn huyện theo phiếu 1B.

Trong 38 phiếu 1A Chi cục đã phân công theo vùng phụ trách cho CBCC Chi cục trực tiếp đi thu thập thông tin (với 2 hình thức điều tra: Trực tiếp hoặc điều tra theo Form-Excel). Đối với phiếu 1B rà soát DN/HTX trên địa bàn toàn huyện với danh sách đã phân công cụ thể danh sách DN/HTX của xã theo vùng phụ trách cho CBCC Chi cục tiến hành rà soát tình hình hoạt động và các chỉ tiêu trong năm 2018.

2. Tổ chức thực hiện

Từ giữa tháng 3 năm 2019 thực hiện theo kế hoạch 59/KH-CTK ngày 05/3/2019 của Cục thống kê, Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh đã phân công cụ thể số lượng đơn vị theo phiếu 1A và danh sách phiếu 1B cho CBCC trong Chi cục (có danh sách cụ thể kèm theo) và tiến hành trực tiếp điều tra ghi phiếu tại các đơn vị.

Đối với 36 mẫu phiếu 1A Chi cục đã phân công theo vùng phụ trách cho CBCC Chi cục trực tiếp đi chỉ đạo các cuộc điều tra theo vùng tiến hành thu thập thông tin. Đối với phiếu 1B rà soát DN/HTX trên địa bàn toàn huyện với danh sách đã hoàn thành trước ngày 10/4/2018 Chi cục cũng phân công cụ thể các xã theo vùng chỉ đạo cho CBCC trong Chi cục tiến hành đi trực tiếp cùng với UBND các xã và các kênh liên quan tiến hành rà soát các chỉ tiêu theo phiếu 1B như trong phương án.

Kết quả rà soát và điều tra đến ngày 18/4/2019 về phiếu 1A đã có 6 DN/HTX không phát sinh doanh thu, thuế VAT, chi phí nên 6 đơn vị này chuyển sang rà soát tại phiếu 1B (gồm 05 doanh nghiệp và 01 HTX).

Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh đã thu được 32/38 phiếu điều tra 1A (trong đó có 21 doanh nghiệp/HTX điều tra trực tiếp phiếu và 11 doanh nghiệp điều tra Form-Excel). Rà soát phiếu 1B được 208 doanh nghiệp/HTX trên địa bàn toàn huyện và  76 DN/HTX rà soát và tình trạng ngừng sau khi hoạt động, chờ giải thể, không tìn thấy trên địa bàn.

Trong quá trình tiến hành điều tra CBCC trong Chi cục cũng chủ động hoàn thành phiếu điều tra đến ngày 18/4/2019 công tác điều tra doanh nghiệp năm 2019 đã hoàn thành theo kế hoạch được giao. Bên cạnh có một số DN đang hoàn thiện lại báo cáo tài chính nên thông tin chưa đầy đủ, số lượng này sẽ bổ sung trong thời gian sớm nhất.

3. Kết quả cuộc điều tra

Theo kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2019 Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh đã hoàn thành công tác điều tra thu phiếu trên địa bàn toàn huyện.

Quá trình điều tra thu được kết quả như sau:

Khối doanh nghiệp, hợp tác xã:

TT

Tên phiếu

Số lượng đơn vị điều tra

Tỷ lệ thu phiếu
(%)

Ghi chú

Theo danh sách

Thực tế
đã thu phiếu/rà soát

A

B

1

2

3=2/1

4

1

Phiếu 1A/ĐTDN-DN

38

32

84

Có 6 DN/HTX chuyển 1B

2

Phiếu 1B/ĐTDN-DS

277

284

102,5

Trong đó 208 DN/HTX theo chỉ tiêu năm 2019 và 76 DN/HTX tình trạng khác

Trên đây là báo cáo công tác triển khai, chỉ đạo và kết quả cuộc điều tra doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kỳ Anh./.


Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh


Tin liên quan